Terms of Service • House of Retouching
15495
page-template-default,page,page-id-15495,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.9,qode-theme-starflix,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Terms of Service

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony przez Tomasza Kozakiewicza oraz Krzysztofa Gadomskiego, prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski, ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Polska, NIP: 944215024 („Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych Administratora, w szczególności stron pod adresem: www.houseofretouching.com oraz http://profipostphoto.com.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby bezpiecznie i bez uszczerbku dla użytkowników gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkowników. W tym celu Administrator wdrożył wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i system ochrony danych, zapewniający ich odpowiednie zabezpieczenie przez nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub usunięciem. Użytkownik ma zagwarantowane, w każdym czasie, prawo decydowania o gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych osobowych. Jednocześnie w trosce o ochronę danych osobowych użytkowników, użytkownicy korzystający ze strony podają wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji usług przez Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub zgodnie z celem na jaki użytkownik wyraził zgodę, zaznaczając odpowiednie pole typu „checkbox”. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę, zawiadamiając o tym Administratora, w sposób określony w pkt IV. Administrator niezwłocznie usunie lub dokona zmiany danych, które są niezgodne z celami przetwarzania.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do:

 • realizacji zawartej umowy z użytkownikiem lub
 • realizacji celów na jakie użytkownik wyraził zgodę.

Prosimy o dokładne zapoznanie się przez użytkowników z treścią niniejszej polityki prywatności. Użytkownik korzystając ze strony oraz dobrowolnie udostępniając dane osobowe, akceptuje zasady i warunki zawarte w niniejszym dokumencie oraz dobrowolnie godzi się na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych.

I. ZAKRES POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania ze strony przez użytkownika, Administrator może gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:

 1. dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez użytkownika, w szczególności jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, które są niezbędne do realizacji usług dostępnych na stronie przez Administratora, w szczególności dodawania komentarzy, korzystania z usługi newslettera, złożenia zamówienia w sklepie;
 2. dane osobowe udostępnione przez użytkownika w ramach korespondencji prowadzonej z Administratorem w celu realizacji usług przez Administratora zgodnie z żądaniem użytkownika;
 3. dane dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, w szczególności dotyczące ruchu, lokalizacji, komputera użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z bieżącą obsługą strony, jak również w celach analizy statystycznej.

Użytkownik, który dodał komentarz na stronie powinien mieć na uwadze, że treść komentarza oraz dobrowolnie podane przez niego imię, nazwisko lub pseudonim lub adres strony internetowej, będą publicznie dostępne dla pozostałych użytkowników strony. W takim przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić.

II. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

 1. po wprowadzeniu ich dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie;
 2. z pominięciem strony, przez osobisty kontakt z Administratorem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
 3. za pośrednictwem systemu rejestrującego dane dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, w szczególności dotyczące ruchu, lokalizacji, komputera użytkownika.

Dane osobowe użytkowników gromadzone są przez Administratora zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, dane osobowe wprowadzane przez użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL), który zapewnia poufność przesyłanych danych osobowych za pośrednictwem Internetu.

Administrator dokłada najwyższych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych użytkowników, w szczególności zmniejszyć ryzyko ich przypadkowego ujawnienia lub dostępu do danych przez osoby nieupoważnione, jednakże Administrator nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania takiego ryzyka. Zgodnie z wewnętrzną procedurą Administratora dostęp do danych osobowych użytkowników mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W przypadku zamieszczenia na stronie odesłań (linków) do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą na tych stronach.

Administrator gromadzi oraz przetwarza dane osobowe użytkowników do następujących celów:

 1. realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub podjęcia działań, przed zawarciem umowy, na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. świadczenia usług dostępnych na stronie zgodnie z żądaniem użytkownika po dobrowolnym, jednoznacznym i konkretnym wyrażeniu przez niego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. technicznych, związanych z administrowaniem stroną, w tym w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. obsługi zapytań i wniosków kierowanych przez użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. powiadomienia użytkowników o zmianach dotyczących usług Administratora i funkcjonowania strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);.

Administrator dokłada najwyżej staranności, aby uzyskane od użytkownika dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, na który użytkownik wyraził zgodę oraz były przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji konkretnego celu.

Administrator nie przekazuje, ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom w celach niezwiązanych z celem przetwarzania, z wyłączeniem sytuacji, gdy takie udostępnienie danych wynika z obowiązku nałożonego przepisem prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich spoza obszaru EU/EOG.

Administrator świadomie nie gromadzi danych osobowych małoletnich poniżej 13 roku życia, bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

IV. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik, w każdym czasie, ma możliwość decydowania o swoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora, w szczególności użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. informacji o celu przetwarzania danych osobowych i kategoriach ich przetwarzania, czasie w jakim dane mają być przechowywane przez Administratora, a także przysługujących użytkownikowi prawach w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych;
 3. informacji czy Administrator podejmuje wobec danych osobowych użytkownika zautomatyzowane decyzje m.in. w oparciu o profilowanie, a jeżeli tak to na jakiej zasadzie są podejmowane oraz jakie ma to konsekwencje dla użytkownika;
 4. kopii danych osobowych – dostarczenie przez Administratora pierwszej kopii danych osobowych jest bezpłatne. W przypadku każdej kolejnej kopii danych osobowych, Administrator może naliczyć opłatę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z wydaniem kopii, o czym poinformuje użytkownika przed sporządzeniem kopii;
 5. sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe;
 6. usunięcia danych osobowych;
 7. ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 8. przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.

W celu realizacji swojego prawa użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Preferowaną przez Administratora formą kontaktu, jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: house@houseofretouching.com.

Po otrzymaniu żądania, Administrator w terminie 14 dni, bezpłatnie udzieli Użytkownikowi informacji o podjętych przez niego działaniach w związku z żądaniem użytkownika. Informacja zostanie udzielona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, wyraźnego żądania użytkownika, Administrator może udzielić informacji ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi tożsamość użytkownika. W przypadku dużej liczby żądań lub skomplikowanego charakteru żądania, termin na udzielenie informacji może zostać wydłużony o 2 miesiące.

W przypadku, gdy podjęcie przez Administratora żądanego przez użytkownika działania nie jest możliwe, Administrator poinformuje użytkownika w terminie 14 dni o powodach niepodjęcia działania oraz o możliwości wniesienia skargi do właściwego organu oraz możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

W przypadku, gdy żądanie użytkownika jest nadmierne lub ewidentnie nieuzasadnione, Administrator może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem lub pobrać uzasadnioną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.

W przypadku, gdy dane osobowe użytkowników będą przetwarzane na potrzeby:

 1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź
 2. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 3. marketingu bezpośredniego,

użytkownik może w dowolnym momencie, bezpłatnie, wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Użytkownik może wnieść sprzeciw za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: house@houseofretouching.com.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora wobec użytkownika, użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organem nadzorczym w świetle polskich przepisów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

W celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji strony, Administrator używa tzw. plików cookies, które stanowią niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników.

Pliki cookies zawierają dane informatyczne, w szczególności nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik oraz unikalny numer. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, jak również w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku, Administrator informuje, iż  ograniczenie dokonane przez użytkownika może wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronie.

Pliki cookies przeznaczone są do zapewnienia użytkownikowi prawidłowego działania strony, w szczególności:

 1. optymalizacji korzystania ze strony poprzez rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i wyświetlenia strony odpowiednio do potrzeb użytkownika;
 2. utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się przez użytkownika na stronie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę plików cookies dostępną na innych stronach internetowych niż Administratora.

Użytkownik po wejściu na stronę zostanie poinformowany o wykorzystywaniu przez Administratora plików cookies oraz zostanie poproszony o wyrażenie zgody. W przypadku wyrażenia zgody, pliki cookies będą wykorzystywane przez Administratora w sposób wskazany powyżej. W przypadku braku zgody użytkownika, korzystanie ze strony będzie w dalszym ciągu możliwe, jednak niektóre z funkcji strony mogą być ograniczone lub niedostępne. Wyrażenie zgody umożliwia optymalne dla użytkownika działanie strony.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze zastrzeżenie prawne i zawartość witryny podlegają prawu polskiemu i są zgodnie z nim interpretowane, bez względu na przyjęte normy prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zastrzeżenia prawnego lub w związku z nim, których nie można rozwiązać polubownie, są rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie.

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na stronie. W przypadkach prawne uzasadnionych użytkownik będzie informowany również o zmianach drogą poczty elektronicznej.

Privacy policy

This document specifies rules related to collecting, processing and protection of personal data of website users by Tomasz Kozakiewicz and Krzysztof Gadomski acting under: House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski, address: ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Poland, NIP (Tax Identification Number): 944215024 (herainafter referred to as ”Administrator”).

This privacy policy is applied for all Internet websites governed by the Administrator, in particular the websites available at the following addresses: www.houseofretouching.com and http://profipostphoto.com.

The Administrator makes their best to collect, process and store users’ personal data in the secure way and without prejudice to users. With this purpose the Administrator implemented the internal safety procedures and the data protection system assuring their correct protection against unauthorized access, use, modification or deletion. Users are granted the right to decide on collecting and processing of their personal data at any time. As we strive to protect personal data of users, they provide only those data that are necessary for the Administrator to perform their services.

The Administrator processes personal data of users with purpose to execute
a contract concluded with a user or in compliance with a goal a user agreed to, by ticking a respective ”checkbox”. A user can revoke their consent at any time, notifying the Administrator on this fact in the way specified in the chapter no. IV. The Administrator shall immediately delete or modify data that are not compliant with processing purposes.    

Personal data of users shall be stored by the Administrator exclusively for the period necessary to:

 1. execute a contract concluded with a user or
 2. achieve goals a user agreed to.

We ask users to get acquainted thoroughly with content of this privacy policy. By using the website and voluntarily providing their personal data, a user accepts rules and conditions specified in this document and voluntarily agrees for collecting, storing and processing of their personal data by the Administrator.   

VII. SCOPE OF PERSONAL DATA BEING COLLECTED

As a user uses the website, the Administrator is entitled to collect, store and process the following personal data of users:

 1. personal data voluntarily provided by a user, in particular their first name, surname, e-mail address and address, that are necessary for the Administrator to perform services available at the website, in particular adding comments, using the newsletter service or placing an order at the store;   
 2. personal data provided by a user as a part of correspondence with the Administrator with purpose to have services performed by the Administrator in compliance with user’s request;
 3. data referring to visits of a user at the website, in particular related to traffic, localization and user’s computer; these data are used exclusively for technical purposes related to current website servicing, as well as in order to perform a statistical analysis.

A user that added a comment at the website should consider that content of this comment and first name, surname or nickname, or website address they voluntarily provided would be publicly available for other users of the website. In that case a user is responsible for personal data they decided to disclose.     

VIII.COLLECTING OF PERSONAL DATA

The Administrator acquires personal data of users as follows:

 • after personal data were voluntarily entered by a user by means of the form available at the website;
 • via personal contact with the Administrator or by an e-mail or phone, omitting the website;
 • via the system registering data related to user’s visits at the website, in particular those referring to traffic, localization and user’s computer.   

Personal data of users are collected by the Administrator in compliance with the internal safety procedure. In order to assure the highest possible safety standard for user’s personal data they are entered by a user themselves by means of the form available at the website and encoded by the Secure Sockets Layer (SSL) protocol assuring confidentiality of personal data sent via the Internet.   

The Administrator makes their best to assure safety of users’ personal data they collect, in particular to decrease the risk of their incidental disclosure or access to the data by unauthorized persons, however the Administrator is not capable to completely eliminate such a risk. Personal data of users are accessible only to the persons authorized by the Administrator in compliance with their internal procedure.   

IX. PROCESSING OF PERSONAL DATA

The Administrator collects and processes personal data in compliance with the law, in particular the Act of August 29, 1997 on Personal Data Protection (Journal of Laws no. 133, pos. 833 as amended) and the Act of July 18, 2002 on Rendering Electronic Services (Journal of Laws no. 144, pos. 1204) and Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (herainafter referred to as ”GDPR”).

If references (links) to other Internet websites are located at the website, the Administrator is not responsible for privacy policies being in effect at those websites.     

The Administrator collects and processes personal data of users for the following purposes:

 1. to execute a contract a user is a party of or to perform activities on user’s request prior to conclusion of a contract (art. 6(1)(b) GDPR);
 2. to render services available at the website in compliance with user’s request upon their voluntary, explicit and precise consent (art. 6(1)(a) GDPR);
 3. technical matters related to website management, including statistical purposes (art. 6(1)(f) GDPR);
 4. management over inquiries and motions sent by users (art. 6(1)(f) GDPR);
 5. notifying users on modifications related to services provided by the Administrator and functionality of the website (art. 6(1)(f) GDPR).

The Administrator provides utmost diligence in order to have personal data acquired from a user processed in compliance with purpose a user agreed to and to have them stored exclusively for the period necessary to execute a precise goal.

The Administrator does not pass and does not release personal data of users to other entities for purposes not related to processing purposes, excluding the situation, when such release of data is a result of an obligation imposed by the law. Personal data will not be transferred to a third country beyond EU/EEA.

The Administrator does not purposefully collect personal data about juveniles under 13 years of age without consent of their parent or legal guardian.

X. RIGHT TO ACCESS TO PERSONAL DATA

A user can at any time decide on their personal data collected and processed by the Administrator, in particular they have the right to demand from the Administrator as follows:

 1. access to personal data,
 2. information on purposes of personal data processing and its categories,
  a period the data are going to be stored by the Administrator and the right assigned to a user, referring to processing their personal data by the Administrator;
 3. information specifying whether the Administrator conducts automated decisions with reference to user’s personal data, inter alia on the basis of profiling, and if so, on what basis are they made and what consequences for a user do they result in;
 4. copies of personal data – delivery of the first copy of personal data by the Administrator is free of charge; in case of any subsequent copy of personal data the Administrator can charge a user with a fee in the amount of costs being actually borne with reference to issuing a copy, that a user must be notified of prior to production of a copy;
 5. correction of personal data, if they are incorrect;
 6. deletion of personal data;
 7. limitation of personal data processing or filing an objection against their processing;
 8. transfer of personal data to other entity.

In order to execute their right a user should contact the Administrator who prefers the form of contact to be an e-mail at the following address: house@houseofretouching.com.

Within 14 days since receiving a request the Administrator shall provide a User with information on actions they performed with reference to user’s request. Information shall be provided in writing or via e-mail. On explicit request of
a user the Administrator can provide information orally, if they can prove user’s identity by other means. In case of a large number of requests or a sophisticated character of a request the period for delivery of information may be prolonged by 2 months.        

If it is impossible for the Administrator to perform an action requested by a user, within 14 days the Administrator notifies a user on its reasons and on user’s right to file a complaint to a respective authority and to use legal remedies before court.     

If user’s request is excessive or clearly unfounded, the Administrator is entitled to refuse to perform actions with reference to a request or to collect a justified fee considering administrative costs related to granting information, performing communications or conducting actions being requested.

If personal data of users are to be processed on behalf of:

 1. execution of a task performed for the public interest or within execution of public authority assigned to the administrator or
 2. purposes resulting from legally justified interests performed by the administrator or by a third party,
 3. direct marketing,

a user can file an objection against such processing at any time and free of charge. A user can file an objection via e-mail at the following address: house@houseofretouching.com.

If the Administrator violates personal data protection regulations towards a user, they can file a complaint to a supervisory body in compliance with the law.

XI. ”COOKIES” POLICY

In order to assure correct operation of all website functionalities the Administrator uses the so called cookie files that are small-size text files stored at users’ terminal devices.

Cookie files contain IT data, in particular website’s name, time they are stored in a device used by a user and a unique number. They do not cause configuration modifications in a device used by a user, as well as in software installed in this device.   

On the basis of cookie file it is impossible to determine user’s identity. A user can turn off cookie files in their browser at any time. If so, the Administrator notifies that the limitation caused by a user may have influence on some functionalities available at the website.

Cookie files are designed to provide a user with correct website operation, in particular:

 1. optimization of website usage by identification of a device used by a user and displaying the website in compliance with user’s needs;
 2. maintaining user’s session after logging in by a user at the website.

The Administrator is not responsible for cookie file policies available at websites other than Administrator’s.

After entering the website a user shall be notified on using of cookie files by the Administrator and asked for the respective consent. In case of granting
a consent, cookie files shall be used by the Administrator as stated above. If a consent is not granted, using of the website shall be still possible, though some website functions may be limited or unavailable. Granting a consent enables website operation that is optimal for a user.

XII. FINAL PROVISIONS

The content of the website and matters related to it are subject to Polish law and are interpreted in accordance with it, irrespective of the conflict of law rules adopted. All disputes arising from this legal reservation or in relation to it, which can not be resolved by conciliation, are settled exclusively by the Polish courts.

All modifications of this privacy policy shall be published at the website. In legally justified cases a user shall be notified on the said modifications also by
e-mail.   

 

Terms and Conditions of Service

 

I. THE ADMINISTRATOR OF THE WEBSITE

The owner and the administrator of the website registered under the  http://profipostphoto.com domain name is House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski represented by Tomasz Kozakiewicz i Krzysztof Gadomski, address: ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Poland, NIP (Tax Identification Number): 944215024. 

Contact E-mail address: house@houseofretouching.com.

II. DEFINITIONS

 1. The following terms shall have the following definitions:
 1. Terms of service  this document;
 2. Administrator – the entity indicated in section I
 3. Website – the website operated by Administrator under domain: http://profipostphoto.com/
 4. Shop  the subpage of the https://www.houseofretouching.com which contains the services or the products provided by Administrator under domain: https://sklep.houseofretouching.com
 5. User – any person using the Website, specifically any natural person with full capacity for legal actions, or limited capacity, but who is able to acquire rights and incur obligations in their own name, as well as any legal person or other entity not holding legal personality but holding legal capacity
 6. Consumer – User who is a natural person using the Website in a manner not related to their business or professional activity.
 7. Order – a declaration of the will of the User submitted using the form on the Website.
 8. Newsletter – free email newsletter service provided by the Administrator, sent to the e-mail address provided by the User, containing specific information about Administrator’s activity.
 9. Workshops – paid educational classes organised by Administrator aimed to familiarize with photographic post production techniques.
 10. Workshop Regulations – the Workshop rules available in the Shop and at http://profipostphoto.com.
 11. Privacy Policy – the document defining the rules of processing personal data and information on the Website by the Administrator.

III. USE OF THE WEBSITE

 1. The Website is intended to display and promote the information about  business activities of the Administrator. User may use the following features of the Website: read published content, subscribe to the Newsletter, use the Shop, and add comments or pay online if the access to online payments will be made available to the User.
 2. Accessing the full features of the Website requires a computer or a mobile device connected to the Internet, and access to e-mail and an Internet browser.
 3. The User is obliged to follow all applicable law regulations of Poland, as well as provisions under these Terms of Service. User must use the Website with respect for personal rights and intellectual property rights of the Administrator or any other third party.  
 4. By accessing or using any part of the Website, the User agrees to be bound by the terms and conditions of Terms of service.
 5. Administrator reserves the right to temporarily suspend access to the Website in case of informational systems failure, maintenance work related to the Website, or other reasons beyond the control of Administrator, for the time necessary to restore access or complete maintenance work. 
 6. Administrator is responsible only for its own content on the Website. Administrator accepts no responsibility for content contained on, or linked to third party websites.
 7. User may post comments under some of the content posted on the Website. Administrator does not bear the liability for comments posted by Users. Administrator reserves the right to remove comments that may violate both Polish and international law or comments deemed inappropriate, especially ones that may be false or misleading, offensive, violating the the rights and privacy of other persons, or which may be considered as commercial marketing.
 8. The User may subscribe the Newsletter by the completing the Order form, in which the User shall indicate a name, last name and an e-mail address, and specify the his/her interests. This data will be sent to the Administrator after clicking the „subscribe” button. Collected data will be used by the Administrator to facilitate the creation and publication of the Newsletter.
 9. The User may, at any time, for any reason, change or erase their data from the Newsletter database by clicking on the unsubscribe link included at the footer of each email.

IV. THE USE OF THE SHOP SERVICES

 1. Administrator enables the Users to use the Shop.
 2. Through the Shop, Administrator provides the information about its products and services, especially Workshops. The information does not constitute an offer in the meaning of the Polish Civil Code (Art. 66 par.1), and is merely an invitation to enter into a contract.
 3. All prices quoted in the Shop are gross prices given in Polish Zloty.
 4. If the User is interested in the content available in the Shop, the user can submit the Order by providing the information requested in the order form.
 5. After submitting the Order, the User is sent an order confirmation message to the e-mail address indicated in the Order form. The User will be informed about the registration of the Order and its placement in the pending queue for verification.
 6. Verification process shall run for a maximum of two working days from the date Administrator has received the Order and includes: a check of accuracy of the data entered by the User and the availability of the requested product or the service. 
 7. User may pay for the Order when it is submitted or after receiving a message from the Administrator about the successful verification of the Order. The payment is possible via Tpay.com system in the Shop. 
 8. After payment has been confirmed by Administrator’s banking provider, the User will receive a confirmation. This also means that an agreement on providing online services has been made. The content of the agreement is governed by the Terms of service, the Order, individual arrangements by the parties, as well as in case of the Workshops, the corresponding Workshops Regulations. 
 9. The Order covering the Workshops will be executed in accordance with the Workshop Regulations.

V. WITHDRAWAL

 1. The Customer has a right to withdraw from the agreement within 14 days of placing the Order, without providing any reason. 
 2. The Consumer can withdraw from the agreement by informing the Administrator of the decision to withdraw by an explicit statement, by sending  a statement by email or by sending the statement by mail.
 3. In the statement of withdrawal, the Consumer shall indicate the data enabling to identify and indicate the Order and the agreement to which the right of withdrawal applies.
 4. In the case of withdrawing from the agreement, the Administrator shall within 14 days from the date of receiving the Consumer’s statement of withdrawal, return all the payments received from the Consumer using the same payment method that the Consumer used.

VI. COMPLAINTS PROCEDURE

 1. Any complaints concerning the functioning of the Site should be submitted to the Administrator by e-mail address: house@houseofretouching.com
 2. User shall describe the subject matter of the complaint, the specific issue and User’s contact details (name, last name and an e-mail address). 
 3. The complaint shall be reviewed within 14 days from the date the complaint has been submitted. 
 4. Administrator shall send a notice of complaint review to the User using the provided email address. 

VII. LIABILITY

 1. The Administrator will work to ensure the proper functioning the Website, taking into account the different kinds of web browsers which may be used by Users, as well as different kinds of operating systems, computers and types of Internet connections. However, Administrator shall not be liable for any interruption, including interruption to the operation of the Website caused by force majeure, unauthorized acts of third parties, viruses or incompatibility of the Website with the User’s technical infrastructure, nor shall the Administrator be liable for any damages resulting from such interruptions.

 

VIII. COPYRIGHTS

 1. The content of the Website is the subject of the Polish and international intellectual property law and is legally protected. All information displayed on the Website posted by the Administrator, such as photographs, texts, graphics, logos, images, are the sole property of the Administrator or the Administrator has appropriate permission of the authorised person to use them.
 2. Unauthorized use or distribution of any content of this Website, especially texts, photographs, graphics, without prior written consent from the Administrator may violate copyright, trademark, and/or other laws and is subject to civil as well as criminal sanctions.

IX. PROTECTION OF PERSONAL DATA

 1. Any personal data provided by User through the Website will be used in a manner consistent with the provisions of the Privacy Policy.
 2. The User has the right to access and correct their personal data.
 3. The User has the right to receive information on whether and how their personal data is being processed, as well as the aim and scope of data processing.

X. FINAL CONCLUSIONS

 1. In matters not regulated by the Terms of service, the provisions of the Workshop Regulations, Privacy Policy, the Polish provisions of generally applicable law shall apply.
 2. Any disputes between Administrator and Consumer shall be settled by the court having jurisdiction in accordance with the provisions of the Polish Code of Civil Procedure. Disputed between Administrator and Users other than Consumers shall be governed by the court of Administrator’s jurisdiction.
 3. The Terms of Service enter into force on November 30th 2017 and shall remain in force until revoked. Administrator may amend the Terms of service by publishing the new ones on the Website. Administrator shall send the amended Terms of Service to the User upon User’s demand. 
 4. In accordance with Regulation Np. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of May 21st 2013, we publish the address of ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/, which contains information about resolving the disputes between consumers and entrepreneurs at EU level, resulting from contractual sales or service contracts.

 

Regulamin Korzystania z Serwisu 

I. ADMINISTRATOR STRONY

Właścicielem strony http://profipostphoto.com i jej administratorem jest House of Retouching s.c. Tomasz Kozakiewicz, Krzysztof Gadomski reprezentowana przez wspólników Tomasza Kozakiewicza i Krzysztofa Gadomskiego, ul. Grabowskiego 8/6 31-126 Kraków, Polska, NIP: 944215024. 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: house@houseofretouching.com.

II. DEFINICJE

Pojęcia używane w niniejszym dokumencie oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Administrator – podmiot wskazany w pkt I Regulaminu;
 3. Strona – strona internetowa pod adresem: http://profipostphoto.com 
 4. Sklep – podstrona internetowa z usługami lub produktami Administratora pod adresem: https://sklep.houseofretouching.com,  znajdująca się na należącej do Administratora stronie https://www.houseofretouching.com;
 5. Użytkownik   osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Strony;
 6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający ze Strony w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Zamówienie  ​- oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza na Stronie. 
 8. Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, obejmująca informacje o działalności Administratora.
 9. Warsztaty – odpłatne zajęcia edukacyjne organizowane przez Administratora, mające na celu przybliżenie tematyki postprodukcji fotograficznej.
 10. Regulamin Warsztatów – regulamin Warsztatów dostępny w Sklepie oraz na stronie http://profipostphoto.com 
 11. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych i informacji na Stronie przez Administratora. 

III. KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. Strona przeznaczona jest do publikowania i promowania działalności Administratora. Użytkownik korzystający ze Strony ma możliwość korzystania z funkcji Strony: czytania treści dostępnych na Stronie, zapisu do bazy Newsletter, korzystania ze Sklepu oraz dodawania komentarzy lub płatności online, o ile taka możliwość została Użytkownikowi udostępniona. 
 2. Do poprawnego działania Strony niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Regulaminu, w szczególności korzystania ze Strony z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 5. W przypadku awarii systemów informatycznych, prac konserwacyjnych lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Strony niezależnych od Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo tymczasowego wstrzymania dostępu do Strony na czas niezbędny do wykonania prac naprawczych lub konserwacyjnych. 
 6. Administrator odpowiada jedynie za treści własne umieszczone na stronie. W przypadku umieszczenia na Stronie odesłań do stron internetowych osób trzecich, za treści znajdujące się pod wskazanymi adresami odpowiada wyłącznie ich właściciel. 
 7. Administrator umożliwia dodawanie komentarzy pod niektórymi treściami umieszonymi na Stronie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych komentarzy. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wprowadzających w błąd, wulgarnych, obraźliwych,  naruszających prawa osób trzecich lub mających charakter spamu.
 8. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w bazie Newsletter. Użytkownik dokonuje zgłoszenia do bazy Newsletter składając Zamówienie, w którym podaje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz preferowany zakres informacji. Powyższe dane są przesyłane do Administratora po zaznaczeniu przycisku „zapisz się”. Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zmienić lub usunąć swoje dane z bazy Newsletter poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce Newslettera.

IV.KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie ze Sklepu. 
 2. W ramach Sklepu Administrator udostępnia informacje o swoich produktach i usługach, w szczególności Warsztatach. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. 
 3. Ceny podane w Sklepie stanowią ceny brutto (uwzględniają podatek VAT) wyrażone w polskich złotych.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik jest zainteresowany produktem lub usługą dostępną w Sklepie, składa Zamówienie poprzez wprowadzenie danych osobowych do formularza.
 5. Po wysłaniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu, potwierdzającą zarejestrowanie Zamówienia i umieszczeniu go na liście Zamówień oczekujących na weryfikację. 
 6. Weryfikacja trwa maksymalnie 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Administratora Zamówienia i obejmuje: sprawdzenie poprawności wprowadzonych przez Użytkownika danych oraz dostępności wybranego produktu lub usługi.
 7. Użytkownik może dokonać zapłaty za Zamówienie w momencie jego składania lub po otrzymaniu wiadomości od Administratora o pomyślnej weryfikacji Zamówienia. Dokonanie zapłaty możliwe jest za pośrednictwem systemu Tpay.com w Sklepie.
 8. Użytkownik, którego płatność zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Administratora, otrzyma potwierdzenie. Z chwilą przekazania Użytkownikowi potwierdzenia następuje zawarcie umowy o świadczenie usług. Treść umowy reguluje Regulamin, Zamówienie oraz indywidualne ustalenia stroń, a także w przypadku Warsztatów odpowiednio Regulamin Warsztatów.
 9. Zamówienie, obejmujące Warsztaty zostanie zrealizowane zgodnie z Regulaminem Warsztatów. 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Użytkownik, będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Prawo odstąpienia jest realizowane przez wysłanie oświadczenia o realizacji prawa przez Konsumenta, o którym mowa w ust.1, na adres Administratora drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego. 
 3. W oświadczeniu o odstąpieniu Konsument, o którym mowa w ust.1,  powinien wskazać dane umożlwiające jego identyfikację oraz wskazanie Zamówienia oraz umowy, której dotyczy realizacji prawa odstąpienia. 
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta, o którym mowa w ust. 1, Administrator w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu dokonuje zwrotu wszelkich dotychczas uiszczonych należności, przy użyciu takiego samego sposoby płatności jakiego użył Konsument.

VI.REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Użytkownik może zgłosić do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres house@houseofretouching.com.
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przedmiot reklamacji, w szczególności występujący problem oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej). 
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 
 4. Zawiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłane na wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. 

VII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator postara się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, przy uwzględnieniu korzystania przez Użytkowników z różnych typów przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, komputerów oraz rodzajów połączeń internetowych. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony, w tym za skutki tych zakłóceń, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, zainfekowaniem Strony wirusami, niekompatybilnością Strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

VIII.PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Strony stanowi przedmiot polskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej i podlega ochronie prawnej. Wszelkie treści umieszczone na stronie przez Administratora, w szczególności zdjęcia, teksty, znaki towarowe stanowią własność Administratora lub Administrator posiada stosowne zezwolenie uprawnionego podmiotu na ich wykorzystanie. 
 2. Rozpowszechnianie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, treści zamieszczonych na Stronie, w szczególności tekstów, zdjęć, elementów graficznych Strony, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością prawną, w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Użytkowników udostępniane Administratorowi za pośrednictwem Strony będą wykorzystywanie w sposób zgodny z postanowieniami Polityki Prywatności. 
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu Warsztatów, Polityka Prywatności oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów w odniesieniu do Konsumentów będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, sąd właściwy dla siedziby Administratora. 
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku i obowiązuje aż do odwołania. Administrator może wprowadzić zmiany do Regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na Stronie. Na żądanie Użytkownika, Administrator drogą poczty elektronicznej dostarczy Użytkownikowi zmienioną treść regulaminu. 
 4. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy adres platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zawierającą informację o rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, wynikających z zawartych umów sprzedaży lub o świadczenie usług.